O Klastrze

Ukonstytuowanie się Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej w woj. pomorskim, miało miejsce podczas jego uroczystej inauguracji 11 marca 2015r. Powstała również Fundacja, która jest jego koordynatorem.

Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów biznesowych, instytucjonalnych oraz administracyjnych, które swój rozwój i cele wiążą z szeroko pojętą turystyką medyczną i prozdrowotną. Ideą przewodnią Klastra jest wzmocnienie konkurencyjności regionalnej poprzez budowanie celowych powiązań sieciowych i partnerstw, a jego zamysł powstał przy okazji licznych spotkań w grupach przygotowujących koncepcje Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Jednym z celów operacyjnych Klastra będzie budowanie pomorskiej marki turystyki powiązanej z leczeniem, wzmacnianiem zdrowia i wypoczynkiem, atrakcyjnej zarówno dla polskiego, jak i zagranicznego turysty. Jesteśmy przekonani, że celowe współdziałanie przedsiębiorstw, jednostek sfery badawczo-rozwojowej, instytucji otoczenia biznesu i samorządów lokalnych, przyczyni się nie tylko do szybszego rozwoju poszczególnych podmiotów i lokalnych społeczności, ale pomoże nam osiągnąć efekt synergii i wartości dodanej, która przełoży się na także wzrost w skali regionu. Kluczowym zadaniem Klastra będzie wypracowanie konkurencyjnej, kompleksowej i najnowocześniejszej w naszej części wspólnoty europejskiej oferty turystyczno-medycznej, przyciągającej turystę nie tylko z pięknymi obiektami, innowacyjnymi metodami leczenia czy pielęgnacji zdrowia, ale także międzykulturowo kompetentną, profesjonalną kadrą. Oferty, zapewniającej dochodzenie do zdrowia w pięknej pomorskiej przyrodzie, z jej walorami zdrowotnymi oraz czerpanie radości z kontaktu z naszym unikatowym dziedzictwem kulturowym. Wspólna promocja i internacjonalizacja – to kolejne zadania Klastra.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom i osobom, które życzliwie wspierały nasz zamysł, zwłaszcza przedstawicielom Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Innobaltici oraz Urzędu Marszałkowskiego, a w szczególności grupie inicjatywnej, bez której nie byłoby tego Klastra.