Pomorski Broker Eksportowy dla MŚP zrzeszonych w klastrach – zgłaszamy się!

Uwaga! Zmiana terminu spotkania

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 17 lipca o godzinie 11.00 w siedzibie DRG przy ul. Długi Targ 1-7 w Gdańsku (sala 25). Uprzejmie proszę o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu do czwartku 13 lipca.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uczestnictwa MŚP zrzeszonych w pomorskich klastrach w międzynarodowych imprezach targowych w ramach „Pomorskiego Brokera Eksportowego”, które odbędzie się w poniedziałek 10 lipca o godzinie 11.00 w siedzibie DRG przy ul. Długi Targ 1-7 w Gdańsku (sala 25). Eksperci Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (partnera projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”) przedstawią Państwu założenia i ofertę projektu, po czym będziecie Państwo mogli przedyskutować konkretne destynacje/imprezy które interesują firmy klastra.

Uprzejmie proszę o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu do czwartku 6 lipca.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” odpowiada za organizację wspólnych wyjazdów i stoisk targowych dla pomorskich MŚP na najbardziej popularne branżowe targi międzynarodowe. Zainteresowanym przedsiębiorstwom oferowane jest dofinansowanie kosztów: wstępu na targi, transportu, zakwaterowania, kosztów wyrobienia wizy, ubezpieczenia osobowego, informacji o firmie w folderze informacyjnym, opłat targowych oraz ekspozycji firmy na wspólnym stoisku regionu pomorskiego. W latach 2017-2023 przewidziano organizację łącznie dwudziestu sześciu wyjazdów na imprezy wystawiennicze pod egidą PPNT Gdynia.  

 Uczestnictwo przedsiębiorstwa w targach objęte jest wsparciem udzielonym jako:

– pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) wydanego w oparciu o Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 roku), maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych;

lub

– pomoc publiczna na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz.1417), wydanego w oparciu o art. 18 i 19 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz.U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku), maksymalny poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Z poważaniem,

Alicja Kaczorowska-Rohde,
Referat Rozwoju Innowacji, Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Długi Targ 8-10; 80-828 Gdańsk, tel. 58 32 68 304, fax 58 32 68 300

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *